Nationellt Folkbildningsmöte, 27/2-2012

Hello Everyone! On monday we had a national assembly and the theme was education: Communication. First the protocol come in swedish and later in english, translated by Google.


Nationellt Folkbildningsmöte på Mumble, 27/2-2012

Detta protokoll är från det första Nationella Folkbildningsmötet på Mumble och är en återberättelse och sammanfattning om vad vi pratade om och vad vi lärde oss. Lokala grupper uppmanas att använda detta protokoll till folkbildning på lokal nivå.
Protokollet rekonstrueras fördelaktligen till en manual för att enklare kunna orientera sig bland materialet. En god idé som även togs upp är att göra någon sorts Workshop tillägnat just ämnet ”Kommunikation”.

Närvarande under mötet var ; FyaaH, gbg-josé, nicco, Nosred, PeterI, Soso, Tor, zacerah.

Språket som talades var Svenska.

FyaaH – Moderator och Protokollförare
zacerah – Facilitatior


José inleder mötet med att refferera till Zeitgeist PODCAST’en – Kommunikation utan gränser. http://www.blogtalkradio.com/zmglobal/2 … il-aka-vtv

Ett problem som vi behöver tackla är den här separationen som vi upplever gentemot varandra, t.ex Västerpartiet och Sverigedemokraterna dök upp som exempel i denna diskution där Vänsterpartiet vägrar vara på samma plats som Sverigedemokraterna. Relationer till detta kunde dras från flera andra håll också, att det finns en viss problematik med att tillåta att olika åsikter inte får finnas (My way or the Highway – Vilket alltid slutar på the Highway). Jacque Fresco i relation till KKK diskuterades även, ett förlopp där han gick med i KKK för att försöka konvertera dem genom att gå in på deras nivå och därifrån upplysa och konvertera dem. Även bra att tilläga är det att motståndaren i en debatt inte är personen utan informationen man anser vara fel.

Ett annat exempel belyses där en ”skinnskalle” brukade följa med till en pizzeria där hans vänner (ej skinnskallar) brukade äta kebab varpå han alltid klagade och undrade hur dem kunde äta sån där mat. Vid fråga hade han aldrig smakat och skulle aldrig göra det; ingen tvingar dig fick han till svar, allt under lugna och förstående former. En dag får ”skinnskallen” för sig att smaka på kebab’en och inser sitt misstag och utbrister något i stil med ”Det här var ju skitgott, vad dum jag har varit!”. Att notera här är att det var många kärleksfulla individer som var med honom.

Ett upplysningstillfälle uppstår och vi inser att om man tar ett känslomässigt avstånd och slutar identifiera sig själv med sina åsikter så finns det helt plötsligt ingen risk att ta något som ett personangrepp och möjligheten att förändras och utvecklas blir enormt mycket större. Ett exempel är när en ”homofobisk person” uttallar sig negativt om homosexuella, varför denne gör detta är baserat på tidigare erfarenheter och upplevelser, i detta exempel tar en homosexuell person illa upp och kräver aktivt motstånd. En paradox uppstår där båda är emot varandra och tar aktivt motstånd mot varandra och ingen brygga av gemenskap kan byggas mellan dem, det hela kommer enbart urarta i ”pajjkastning” utan logiska argument. I det här exemplet så tas information som personangrepp och känslorna hos individerna tar överhand. ”Viljan att vilja ha rätt i en diskussion är en form av våld.” – Tolle
Det är mycket viktigt att finna den Gemensamma nämnaren. Vem man är och vad för åsikter man har är föränderliga. Man måste förstå vart åsikterna och betéendena grundar sig för att kunna förändra dem.
Diskution kring att dra igång Workshops om hur man gör för att uppnå ett gott debattklimat där båda parter söker upplysning och inte konflikter tas upp. Ta eget ansvar för sina känslor. Hur kommunicerar man lösningar? (För att slippa rädsla och dualitet). Försöka brygga mellan varandras olikheter och finna varandras gemensamma nämnare. My way or the Highway slutar alltid på the Highway.

Vi kommer in på kända paradoxala problem så som; Hets Mot Folkgrupp, Droger och Prostitution.

– Om det inte är okej att t.ex uttrycka sig negativt om en folkgrupp så är detta en form utav förtryck, om däremot man handlar negativt emot en viss folkgrupp så finns rubriceringar som, hot, misshandel, trackaserier, förföljelse, stöld, mord osv osv. Om man inte får uttrycka sina åsikter så finns inget rum att diskutera dem för att kunna förstå, förändra eller utveckla dem heller.
– Vad gäller droger (Alkohol, tobak, läkemedel och illegala substanser) så är det i princip samma sak, ens kropp och person har man bestämmande rätt över och får göra som man vill med; så länge det inte går ut över någon annan. Man ska inte förstöra eller försvåra för andra och i dessa fall så finns andra rubriceringar att ta på, precis som ovan. Droger används troligen som en överlevnadsinstikt, för att balansera upp någon utav de grundläggande saker som fattas oss, ett gott mående t.ex, så använder vi droger.
– Gällande prostitution gick diskutionen mer kring att historiska händelser har avgjort huruvida det är lagligt eller inte på olika platser i världen. Vi relaterade prostitution till överlevnadsinstink, så länge det har bytits varor så har kroppen används som bytesmedel; kort sagt -> Prostitution skapar tillgångar som i sin tur behövs för att leva och överleva.

Diskutionen leder vidare till ”mänskligt betéende”, en studie gjordes med barn och apor där en person tappar en penna och böjer sig på ett sätt så denne inte kan nå pennan, reslutatet blev att barnet respektive apan plockade upp pennan och gav den till personen som sträckte sig efter den. Man kan altså dra slutsatsen här att vi (och även apan) naturligt har ett grundtänk som leder oss till att hjälpa varandra. Denna slutledning i samband med människans utveckling blir också uppenbar, hur kom vi ut ur grottorna och hamnade här? Genom att hjälpa varandra. Vad vi kommer att tänka på är att vi avviker enormt mycket från detta grundläggande betéende i dagsläget. Vi har ett system där spelreglerna är att den som gör minst men tjänar mest på alla andras ansträngningar vinner, vilket får oss att må dåligt. Vi är även enormt separerade från varandra och aggerar utifrån egot istället för utifrån det större perspektivet där vi hjälper varandra för gemensamma ändamål.

Kärlek, gemenskap, närhet, trygghet. Mat, Vatten, Värme/kläder och tak över huvudet dyker upp som grundläggande behov för människan i diskutionen. Om någon av dessa brister blir det dåligt. Man kan styra människan genom dennes överlevnadsinstinkt på alla dessa punkter ovan, pengar t.ex är (onaturligt) kopplat mer eller mindre till alla dessa punkter; avsaknad av pengar = Inget hem, ingen värme och inga kläder, ingen mat och inget rent vatten. Inga pengar kan ofta leda till försämrat kärleksliv och avsaknad av närhet, bortfall av gemenskap och ovisshet om framtiden (otrygg).

Nyckelord för det här folkbildningsmötet; Kommunikation, Diskussion, Debatt, Åsikter, Gemensamma Nämnare/Mål, Systemet, Utveckling, Förtryck, Mänskligt Betéende och Grundläggande Behov, Integritet.


National Adult Education Conference on Mumble, 27/2-2012

This protocol is from the first National Adult Education meeting on Mumble and is a retelling and the summary of what we were talking about and what we learned. Local groups are encouraged to use this protocol to public education at the local level.
Protocol reconstructed advantageously into a man to more easily navigate among the material. A good idea also taken up is to make some sort of workshop dedicated to just the topic ”Communication”.

Present at the meeting were; FyaaH, gbg-josé, Nicco, Nosred, PeterI, Soso, Tor, zacerah.

The language spoken was Swedish.

FyaaH – Moderator and keeping the record
zacerah – Facilitatior

José: meeting will begin with the refferera to Zeitgeist PODCAST’en – Communication without borders. http://www.blogtalkradio.com/zmglobal/2 … il-aka-VTV

One problem that we need to tackle is this separation that we feel towards one another, such as West Party and the Sweden Democrats showed up as an example of this diskution where the Left refuses to be on the site of the Sweden Democrats. Relationships with this could be drawn from several other places, too, that there is some problem with allowing that different opinions may not be (My Way or the Highway – Which always ends at the Highway). Jacque Fresco in relation to the KKK was also discussed, a course in which he joined the KKK in order to try to convert them by going to their level and from there to inform and convert them. Also good to know is that the person in a debate is not the oponent, its the information that the person has that is the oponent.

Another example is illustrated in which a ”skinnskalle” used to accompany her to a pizzeria where his friends (not skinheads) used to eat kebab and then he always complained and wondered how they could eat of those foods. At issue, he had never tasted and would never do that, no one is forcing you she would reply, everything in a calm and understanding forms. One day ”skinhead” in order to taste the kebab’en and realizes his mistake and exclaimed something like, ”This was good shit, what a fool I’ve been”. Of note here is that a lot of loving individuals who were with him.

An education opportunity arises and we realize that taking an emotional distance and stop identifying themselves with their opinions, there is suddenly no risk to take something as a personal attack and the ability to change and evolve is vastly increased. An example is when a ”homophobic person” uttallar negative feelings about homosexuals, why they do it is based on past experiences, in this example takes a homosexual offense, and requires active resistance. A paradox arises in which both are opposed to each other and take an active opposition to each other and no bridge of community can be built between them, the whole thing will just degenerate into ”pajjkastning” no logical argument. In this example it is information that is personal attacks and feelings of individuals to take the upper hand. ”The will to want to be right in a debate is a form of violence.” – Tolle
It is very important to find the common denominator. Who you are and what opinions you have are changing. You have to understand where the views and behaviors are based to be able to change them.
Diskution about to launch workshops on how to do to achieve a good debate climate where both parties seek enlightenment and no conflicts to be addressed. Take personal responsibility for their feelings. How to communicate solutions? (To get rid of fear and duality). Trying to bridge between each other’s differences and find each other’s common denominator. My Way or the Highway ends always on the Highway.

We will enter the famous paradoxical problems such as; Agitation Against Ethnic group, Drugs and Prostitution.

– If it is not okay to express such negative feelings about an ethnic group so this is a form out of oppression, on the other hand, it is a negative against a particular ethnic group, there are definitions in which, threats, beatings, trackaserier, stalking, theft, murder, etc.and so on. If you can not express their opinions so there is no room to discuss them in order to understand, change or develop them either.
– With regard to drugs (alcohol, tobacco, drugs and illegal substances) it’s basically the same thing, one’s body and the person has the authority and may do as you please with, as long as it does not go over anyone else. One should not destroy or compromise the ability of others and in these cases, there are other definitions in assuming, as above.Drugs used probably as a överlevnadsinstikt, to balance up anyone of the basic things that made us a good malaise example, we use drugs.
– Existing prostitution went diskutionen more about that historical events have determined whether it is legal or not in different places in the world. We related to prostitution överlevnadsinstink, as long as it has bytits goods, the body is used as a medium of exchange in short -> Prostitution creates assets which in turn needed to live and survive.

Diskutionen leads on to a ”human behavior”, a study was done with children and monkeys in which a person loses a pencil and bends in a way so he can not reach the pen, reslutatet became the child and the monkey picked up the pen and gave it to the person who reached for it. One can thus it concluded here that we (and monkey) naturally has a basic approach that leads us to help each other. This conclusion is related to human development is also evident, how we came out of caves and ended up here? By helping each other. What we will consider is that we differ enormously from this basic behavior in the current situation. We have a system where the rules are that anyone who makes a minimum but make the most of everyone else’s efforts to win, which makes us feel bad.We are also enormously separated from each other and aggerar by ego rather than from the larger perspective, where we help each other for common purposes.

Love, companionship, intimacy, security. Food, Water, Heat / clothing and shelter appears that the basic needs of man in diskutionen. If any of these shortcomings, it becomes bad.You can control the man by his survival instinct in all of these points above money example is the (unnatural) linked more or less to all these points, the lack of money = no home, no heat and no clothes, no food and no clean water. No money can often lead to deterioration of love and lack of intimacy, loss of community and uncertainty about the future (insecure).

Tags for this public education meeting; Communication, Discussion, Debate, Opinions, Common Denominator / Goals, System, Development, Oppression, human behavior and Basic Needs, Privacy.

Annonser